ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > 8.–12. клас
Enjoy English
от проф. д.п.н. Лиляна Грозданова, доц. д-р Мария Георгиева, ст. преп. Нели Младенова, Диана Веселинова, Михаела Кацарова


Езикова система по английски език в три нива за 8. клас на профилираните гимназии, за паралелките с разширено обучение по английски език и за самостоятелно обучение. Съобразена е с ДОИ на МОН за интензивно изучаване на английски език.

Осигурява степени на владеене на езика А1, А2, В1 според Общата европейска рамка.

Учебниците се продават само в комплекти с 1 броя CD.

За хорариум 648 часа

Предимства на системата
• Изборност – предоставя на ученика свобода при участието му в различни задачи и дейности
• Гъвкавост – дава възможност да използва различни стратегии на учене и комуникация
• Отвореност – използва езика в реални условия


Основни характеристики
– Създадена специално за българските ученици
– Разглежда проблеми на младежка тематика
– Плавен преход между отделните нива

– Лексика
– Постепенно усвояване на речниковия фонд
– Предоставя информация за различни култури и културни общности
– Предоставя възможност на учащите да осмислят своята национална идентичност и да говорят свободно за българския бит и култура

– Умения и граматика
– Набляга върху комуникативната употреба на езика от самото начало
– Развива речевите умения успоредно с изграждане на езиковата система
– Създава условия за индивидуална работа и работа в екип
– Подтиква към самостоятелно учене и използване на езика в живота – в лични контакти и в интернет
– Предоставя възможност на учащия да работи самостоятелно и сам да избира печелившите тактики на учене

Структура на езиковата система
Учебникът съдържа:
– Starter (A1) – уводен урок, 20 урока и преговор
– Elementary (A1 – A2) – 24 урока, 2 преговора, 6 теста
– Intermediate (B1) – 24 урока и 2 преговора, 6 теста

Уроците са обединени тематично в модули по четири, като след всеки модул има материали за самооценка.

Работните тетрадки съдържат:
• упражнения за допълнителна работа и затвърждаване
• тестове за проверка на знанията

Методическото ръководство съдържа:
• полезна информация по съдържанието на учебния материал
• текстовете от аудиокасетата
• отговори на задачите и тестовете

Аудиокасетата включва записи на всички материали за слушане от учебника.

Enjoy English
STARTER (A1)

Лека за използване, увлекателна и информативна, тя предлага нещо повече от обичайните езикови системи.

– Учебното съдържание е организирано в тематични области, като всяка тема е разработена в четири урока. Основните теми са: Small World; Language; School; Home and Family; е Shopping.
– Всеки модул се състои от четири самостоятелни урока, които съдържат увлекателни учебни текстове в рамките на съответната тематична област.
– Модулите започва с комикс, който представя новата единица в забавна ситуация.
– Лексикалната рубрика представя набор от богато илюстрирани и тематично свързани думи и изрази.
– Граматическата рубрика е изградена на функционален принцип. Учениците сами откриват правилата за нейното образуване и употреба и ги прилагат на практика.
– След всеки тематичен модул е включен кратък преговор за самооценка.

Enjoy English
ELEMENTARY (A1 – A2)

– Учениците навлизат в нови тематични области – history, past experience, traveling, health, education, relationships, etc.
– Ще се научат да изразяват собствено мнение, да правят предложения и да работят в екип.
– Уроците са организирани по 4 в тематични модули – първият урок набляга на слушането, вторият на четенето, третият на говоренето, а четвъртият на писането.
– След всеки тематичен модул се предвижда кратък преговор и self-test, който има за цел да подтикне учениците към самооценка.
– Следват се принципите на комуникативност – учениците се насърчават да усвояват езика, така както става в реалния живот – чрез осмисляне в ситуация и използване за общуване.
– Уроците започват с насочващи задачи с цел да активизират знанията на учащите в съответната тематична област и да улеснят процеса на осмисляне.
– Лексика – първият контакт на учениците с новите думи и форми е на разпознавателно равнище, където целта е разбиране на общия смисъл на текста.
– Граматика – някои единици първо се появяват като полезни лексикални изрази след текста и едва по-късно на съответното място в граматическата прогресия.
– По-нататък лексиката и граматиката се затвърждават и разширяват с помощта на увлекателни задачи. В завършващата фаза учениците използват усвоените единици самостоятелно в нови текстове и ситуации.
– Допълнителните препоръки Tips дават на учениците полезни насоки за работа.
– Разширява се културологичната информация и се утвърждава националната идентичност.

Enjoy English
INTERMEDIATE (B1)

– Тематични области – science and technology, natural history, culture, law and order, myths and legends, national heritage, etc.
– Използвани са по-сложни оригинални текстове, които предоставят интересна фактологическа и културологична информация и развиват любознателността на учениците и тяхната отвореност към новото и различното.
– Учениците се насърчават да търсят информация от различни източници, и по-специално от интернет, да участват в различни проекти и да работят в екип.

Всички учебници се продават в комплект с CD за съответното ниво.

РЕЦЕНЗИИ

на комплект учебници озаглавен “Enjoy English”
Автори: Лиляна Грозданова, Нели Младенова, Диана Веселинова, Михаела Кацарова
Издателство “Летера”
“Enjoy English” e една много сполучлива съвременна по съдържание и подход езикова система за интензивно изучаване на английски език, отговаряща на препоръките в Общоевропейската езикова рамка и изцяло съобразена със спецификата на чуждоезиковото обучение у нас, както и с конкретните потребности и интереси на целевата група обучавани – българските ученици в 8. клас на профилираните гимназии и паралелките с разширено изучаване на чужд език.Рецензент:

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева


Представеният комплект е предназначен за интензивна подготовка на български ученици, изучаващи английски език. Той е съобразен както с европейските изисквания за степени на овладяване на чужд език – А1, А2 и В1, така и с Държавните образователни изисквания на МОН.
Общият хорариум се вмества в 650 учебни часа.
Учебният комплект е разделен на три части: Starter, Elementary, Intermediate със съответно: Учебник за учениците, Работна тетрадка и Ръководство за учителя.

Цели на обучението
Комплектът в своята цялост е предназначен за интензивна подготовка в профилирани учебни заведения, но разпределението на учебния материал в три обособени части го прави много удобен и приложим и в масовото училище в България.
От езикова гледна точка учебният комплект се базира на съвременна форма на английския език в неговия писмен и устен код, което мотивира учениците и прави подготовката целенасочена и практически много ценна, а учебното съдържание поражда желание и в преподавателите и в младите хора за творческа и системна работа.

Основни педагогически принципи
Основните принципи, застъпени в представения учебен комплект са:
- комуникативна насоченост на учебното съдържание и учебен процес;
- усвояване на езика в неговата същност, т. е. езиковият материал е представен предимно в свързан текст, носещ своя контекст и ситуативна обусловеност;
- равнопоставеност на културно-историческата значимост на българското начало в рамките на Европейското и световно културно наследство.

Съдържание на комплекта учебници, учебни тетрадки и ръководства за учителя
От организационна гледна точка предложеният комплект е изграден от:
- уводен урок, 20 учебни единици и преговор за първа част;
- 24 урочни единици и два преговорни урока във втора част;
- 24 урока и 2 преговора в трета част.
Тематиката на учебника е много разнообразна и е съобразена с интересите на младите хора. Обхванати са теми като: родина, училище, семейство, приятели, исторически факти, научни открития, съвременна технология, проблеми на опазването на околната среда и ролята на всеки в този жизненоважен процес.
В учебния материал не са пропуснати легенди, митове, национално и глобално историческо наследство. Обръща се внимание на въпроси свързани със здравната култура, здравето на отделния индивид, междуличностни отношения и др.


Учебни дялове

Фонетика
Предвидени са умерен брой фонетични упражнения, които изграждат произносителни умения у учениците, без те да се претоварват или отегчават от многократно повторение. Държи се сметка за различията между двата езика и в тази насока подборът е рационален.

Лексика
Лексикалният материал е подчинен на комуникативната насоченост на обучението, свързан е тематично и предоставя практически много полезни фрази и думи, които позволяват на учениците да изразяват свои мисли по дадена тема и контекст. Лексикалният материал обхваща около 3000 основни думи, които имат практическа насоченост, висока лингвистична стойност и се употребяват както в писмената, така и в устната езикова система.

Граматика
Граматиката обхваща необходимите граматически категории и явления в английския език като в съзнанието на авторите винаги присъстват проблемни области, различия, породени от родната реч, явления, характерни само за чуждия език, функции на граматическите единици и практическа значимост. Прогресията е плавна и логически издържана. Граматиката не е обособена като самостоятелна част от езика: тя е интегрирана с лексикалния материал, а не е самоцелно занятие за придобиване на ненужди схоластични познания. Приложението в края на учебника е полезен справочник, особено за самостоятелна работа.

Речеви умения
Устната реч – слушане и говор, се изграждат системно. Учениците умело се насърчават да говорят, да слушат, да коментират, т.е. да градят своята система от необходими умения в този труден процес. Упражненията за тази цел са логически и убедителни: учениците сами осъзнават важността на тази дейност и подпомогнати от учебните теми уверено градят съответните речеви умения. Обръща се внимание на културните различия в български и английски език, което улеснява комуникацията и не създава комични или конфузни ситуации, които неволно биха уронили човешкото достойнство на младите хора, нещо към което те са особено чувствителни.

Писмената реч – четенето и писането като отделна система умения се развиват плавно и постъпателно.
Разнообразието от научнопопулярни текстове повишава интереса към писмената реч и така мотивацията да се работи с нея не е екзотично или досадно занятие. Автентичните текстове дават богата основа за дискусии и разширяване на фактологията, пораждат стремеж да се обогати дадена тема съобразно социалния опит на учениците.
Уменията да се пише и чете на чуждия език се обогатяват чрез целенасочеността на поставените задачи: чете се и се изразяват мисли в писмена форма с определена, конкретна цел.
Цикличността на темите също така спомага развитието на тези практически умения като стимулира мотивацията и естествената любознателност на учениците.


Текстови материал
Подбраните монологични текстове са градирани по обем и трудност. Така те не плашат учениците и ги карат да пристъпват към задачите с необходимата заинтересованост и усещане, че могат и ще се справят с предизвикателствата като не се смущават, че чуждоезиковите им умения не съответства с тяхното интелектуално ниво. По поставените теми учениците разполагат с достатъчно значими факти и езикови средства, за да се опитват да изразят свои мисли без да изглеждат безпомощни и елементарни.

Диалози
Диалозите са ясни и кратки, имат комуникативна насоченост и обогатяват практическите умения на учениците да боравят с увереност с този тип реч. Изобилстват от разговорни форми на изказ, което отразява живата английска устна комуникация. Избегнати са досадни повторения и ненужни клишета.
Тук особено отчетливо проличава стремеж да се щади достойнството на учениците.

Упражнения
Системата от упражнения следва логиката на подготвителни и творчески ориентирани задачи. Разнообразието и практическата насоченост на тази дейност представляват интегрална част от целия учебен процес, вписани са целенасочено и убедително в контекста на цялостната работа.

Учебна тетрадка
Авторите са се предпазили от увлечението да включат всичко, което не се успели да интегрират в учебника и така да превърнат учебната тетрадка във втори учебник, който утежнява, а не разширява и обогатява процеса на усвояване на чуждата реч. Упражненията в предложените три части на учебната тетрадка следват логиката на учебното съдържание като в същото време дават възможност на учителя да подбере необходимото за една творческа дейност.
Удачни са упражненията за самостоятелна и домашна работа на обучаемите.

Ръководство за учителя
Ръководството в трите му части е практически насочено, уважава достойнството на учителя и му вдъхва увереност да работи спокойно и самостоятелно, да преценява особеностите на своите ученици, да включва допълнителен материал когато това се налага като разчита на своята интелигентна преценка.

Заключение
Считам, че представеният комплект за изучаване на английски език е плод на висока ерудиция и убедителен практически опит на авторите. Този интелектуален продукт достойно съперничи на подобни учебни пособия, но ценното в него е насочеността към изискванията в българското училище и има конкретен, а не неопределен адресат.
Българските ученици ще могат с увереност да говорят за нашето културно-историческо наследство, ще се чувстват достойни партньори на своите връстници в Европа и света, с гордост и убеденост ще участват в дискусии, семинари, срещи и непринудени разговори с английско говорящи събеседници.
Предимство на учебният комплект е фактът, че може да се изучава в своята цялост или последователност в учебните години, съобразно хорариума и целите на обучението на дадено учебно заведение.
Учителите са достатъчно насърчени да обогатяват материала и да го подчиняват на своята аудитория.
Убедена съм, че този комплект ще бъде предпочетен в нашето училище, още повече че е илюстриран богато и цялостното му оформление достойно съперничи на много чужди издания.
Естествено е да се очаква, че ще има неудовлетворени, но практиката ще покаже силните страни и някои слабости на предложения комплект. Само тя ще подскаже средства за подобрение и усъвършенстване на качеството.
Целта за това богатство също трябва да се вземе предвид: предлага се високо качество на достъпна за българския джоб сума.Рецензент: доц. д-р Вера Г. Деспотова
Информация за учителя »

Учебник
меки корици,
цветни,
160 с.,
20,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-615-0

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
64 с.,
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-616-7

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
88 с.,
2,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-617-4

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-641-9

Аудио CD 1
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-641-9

Учебник
меки корици,
цветни,
212 с.,
23,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-642-6

Работна тетрадка
меки корици,
черно-бели,
140 с.,
10,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-647-1

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
112 с.,
2,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-648-8

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-649-5

Аудио CD 2
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-649-5

Учебник
меки корици,
цветни,
216 с.,
25,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-663-1

Работна тетрадка
меки корици,
двуцветни,
116 с.,
7,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-664-8

Методическо ръководство
меки корици,
черно-бели,
112 с.,
4,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-665-5

Аудиокасета
8,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-666-2

Аудио CD 3
5,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-666-2