ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научнопопулярна литература
АТЛАС ФИЛОСОФИЯ
АТЛАС ФИЛОСОФИЯ

от Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман


НОВОТО ИЗДАНИЕ НА
А Т Л А С Ф И Л О С О Ф И Я
Превод от немски: Златка Парпулова
Под редакцията на проф. д. ф. н. Георги Каприев
Графично оформление на илюстрациите: Аксел Вайс

Изданието е предназначено за преподаватели, студенти, ученици и всички, които имат интерес към историята на философските учения, представени чрез философите и техните най-важни тези и понятия от Античността до съвремието.
Те са онагледени с цветни илюстрации и таблици, придружени с подробни текстове.
За книгата:
Въпросът за смисъла на съществуването, за същината на всички неща, за мястото на човека в света e в основата на нашето мислене. Затова философията, “любовта към мъдростта”, се смята за “майка” на всички науки.
Отговорите, които тя дава от античността до съвремието, се менят с обстоятелствата, но не и в същността си. Ето защо заниманието с философия предполага винаги разглеждане на нейната история.
Атласът “Философия” е история на философските учения, представени чрез философите и техните най-важни тези и понятия. Особеното в него е, че те са онагледени с цветни илюстрации. И този път системата на dtv-aтлас се оказа сполучлива, а именно изграждането му от отделни текстове-таблици, т.е. от две свързани по смисъл страници – таблица в цветове и съответния подробен текст.
Както предишните издания, така и настоящото осмо е преработено и актуализирано от авторите.

Из предговора на авторите:
Настоящата книга представя историята на философското мислене, като се опира на най-значимите му представители. Читателят се запознава с основните въпроси на философията и с начините на отговарянето им, с нейните методи и понятия. Обзорът пред всяка глава очер тава историческия
фон, върху който се откроява мисловното постижение на философите.
Замисълът за оформяне на системата атласи dtv позволява голяма прегледност, но изиск ва също и прецизен подбор и периодизация. Предвид краткостта не всички философи са обхванати детайлно. Затова тук се набляга на сбитото представяне на основни идеи и понятия на даден фило-
соф, съответно философска школа.
Опитът да се онагледят философски идеи чрез илюстрации и графики е нещо съвсем ново. Страниците с таблици илюстрират, допълват и обобщават текста. Целта им е да подпомогнат разбирането и да подтикнат към формулиране на собствени въпроси.
Изданието съдържа следните по-важни раздел, както и именен и предметен показалец:
Източна философия
Упанишади • Будизъм • Конфуцианство • Даоизъм
Античност
Сократ • Платон • Аристотел • Епикур
Патристика • Схоластика • Арабска философия
Просвещение
Декарт • Спиноза • Лайбниц • Лок • Хюм
Волтер • Монтескьо
Идеализъм
Кант • Фихте • Хегел • Шелинг
Шопенхауер • Ницше • Хусерл • Ясперс
Сартр • Камю • Хайдегер • Витгенщайн
Аналитична философия • Критическа теория
Херменевтика • Структурализъм

За авторите:
Петер Кунцман, завършва теология и философия (докторска степен и хабилитация). Преподава като частен доцент в университети-
те в Мюнхен и Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, рели-
гиозната философия, философията на езика и Средновековието.
Франц-Петер Буркарт, завършва философия, педагогика и
религиознание във Вюрцбург и Тюбинген. Професор по философия в уни-
верситета Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, етиката,
философия на културата и религиозната етнология.
Франц Видман, следва в Тюбинген и Мюнхен. От 1969 г. до
пенсонирането му през 1995 г. ръководи катедра по философия към уни-
верситета във Вюрцбург. Публикации върху проблеми на историята, изку-
ството, правото и религията. Автор на монографии върху Спиноза, Хегел и
Джон Хенри Нюман.
Аксел Вайс, график. Работи като илюстратор на научнопопулярна литература и е автор на юношеска литература. За оформянето на dtv-атласа е отличен през 1993 г. във Верона с международната награда „Феличе Феличиано“.


меки корици,
цветни,
260 с.,
28 лв.,
ISBN: 978-954-516-938-0