ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Български език и литература > 1.–4. клас > Помагала за ученици-мигранти в начален етап
Моята библиотека
от Теодора Власева, съавтор Тодорка Капова


Одобрено със Заповед № РД 09-1096/28.08.2010 г.на министъра на образованието, младежта и науката

Учебната система „Моята библиотека” е създадена за целите на обучението по български език в началния етап на образование.Тя е предназначена да подкрепи първите самостоятелни стъпки на първокласника в света на четенето и да насърчи превръщането му в читател.

Учебният комплект включва шест книжки и ръководства за родителя и учителя.Всяка е функционално различна и бележи етап от развитието на детското четене. Книжките могат да се използват както в училище, така и вкъщи. Подбрани са различни стратегии за четене, а именно: четене по илюстрации, слушане с разглеждане, четене с разглеждане, както и различни игрови практики. Помагалото съпътства прехода на ученика от буквара към читанката.

Системата е предназначена да подкрепи превръщането на малкия ученик от азбукар в читател чрез овладяване на писмото, книгата и четенето като средства за взаимодействие със света и социализиращ диалог с културата. Водещо е разбирането, че общуването с книгата и сред книгите е културопораждаща практика, която създава образователна среда за личностноориентирано обучение, развиващо в единство езиковите и комуникативните компетентности на ученика. Ресурс за постигане на това са шестте учебни книжки на помагалото, които чрез специално конструираните текст, илюстрации, сценарии за дейност и форми на работа предлагат мотивации, ситуации и практики на устно и писмено общуване, подпомагащи комуникативно-игровото овладяване на езика и речта.

Тъй като четивността на отделните книжки е съобразена с различните етапи в усвояване на четенето като дейност с езика, учителят може да избира книжка за четене и учене, да комбинира и редува работата с книжките по начин, който отговаря на възрастовите и познавателни възможности на учениците, на тяхната готовност за ограмотяване или изучаване на езика, както и на етапа от напредъка им в грамотността. Това позволява диференцирано да се проектират различни образователни траектории за обучение по език и приобщаване към културата, ориентирани към потребностите и възможностите на различни ученици или групи ученици. Именно тази широка адресираност на обучението чрез средата прави помагалото приложимо и в обучението по български език на ученици-мигранти, за които българският език не е роден.
В контекста на казаното системата „Моята библиотека” би могла да подпомага реализацията на учебната програма за обучение по български език на ученици-мигранти в начален образователен етап в следните направления:

1. Проектиране на обучение по български език според водещите програмни принципи и подходи: комуникативноречев и дейностен. Взаимодействайки с книгите в среда, близка до библиотечната, учениците имат възможност опитно-ситуативно да овладяват четенето в единство със слушането, говоренето и писането, да наблюдават, откриват и управляват функционирането на езика в текста и на текста в комуникацията, да интериоризират стратегии и основни умения за устно и писмено общуване, като едновременно формират интерес към българския език и култура. За това допринасят както заложените в текстовете теми, идеи, ситуации и мотивации за общуване (със съответен езиков ресурс), така и подходът в интерпретацията им, поставящ ученика в активна позиция на субект в ученето и общуването. С тази цел в помагалото широко се използват техники на методите за активно обучение чрез визуализиране, учебни игри, проекти, сътрудничество, изследване и др.

2. Създаване на възможности за комуникативноориентирана реализация на модул „Начално ограмотяване” чрез книжките за игра на четене и за първи стъпки в четенето: „Любими приказки”, „Стихотворни настроения” и „Пътешествие в Буквария”.

Книжката за игра на четене “Любими приказки” подготвя превръщането на детето от слушател в четец. Текстовете и задачите в нея са подбрани и подредени така, че стартът в грамотността да бъде глобален и възможен още преди изучаването на буквите. Предложени са различни компенсаторни стратегии на четене (четене по илюстрации, слушане-разглеждане, четене-разглеждане) и различни игрови практики за речево общуване в театрализирани форми, чрез които децата могат да опознават и овладяват елементите на езика, текста и книгата, да участват в разнообразна съвместна дейност и да си сътрудничат в ученето. В хода на този процес за тях става достъпно откриването за четенето като активно констуриране на смисъла с опора на текста и илюстрацията.

Книжката за първи стъпки в четенето “Стихотворни настроения” създава условия за практикуване на ролята на четец, който успешно декодира и разбира текста, макар да не познава всички букви. Понеже детето е все още в т.н.“стихов” период, за четивен материал са предпочетени стихотворни текстове (в т.ч. гатанки). Акцентът е върху повторителните структури на игровата поезия за деца и игровите форми на работа. Чрез тях по-успешно се мотивира четенето, тренират се четивните механизми и се улеснява функционалното усвояване на езиковите структури в текста. От друга страна, взаимодействието с текста и илюстрацията е поставено така, че в хода му ученикът да овладява четенето-разглеждане като основен метод на работа с всяка една книга. В помощ на това са и първите творчески задачи за четене-писане и оформяне на собствена книжка от позиция на автор и художник.

Книжката “Пътешествие в Буквария” среща първокласника със собствената му история на азбукар, разказана в сценарий за празник на буквите. Приказният сюжет представя ограмотяването като вълнуващо пътешествие в света на буквите, езика, ученето и общуването. В него има трудности, но те са преодолими, а откритията, победите и личните постижения са безценни. Сценарият е оформен като книжка, при четене на която децата и възрастните си партнират в подготовката и случването на празника на грамотните.

3. Създаване на възможности за културологичен подход в реализацията на модул „Езиково обучение” чрез книжките за самостоятелно четене и пътешествия с четене: „Чуден свят”, „Празничен календар”, „Литературна галерия”. Те разширяват взаимодействията на детето с книгата в нови контексти – социални и личностни, в които езикът и текстът функционират като средство за културен и междукултурен диалог.

Книжката “Чуден свят” проектира четенето като самостоятелна работа с книгата, в която започва превръщането на четеца в читател. За целта се създават условия за прилагане на четенето-разглеждане в работата с различни жанрове (стихотворение, разказ и приказка, комикс, гатанка), за практикуване на творческо четене с хипотези за текста и въпроси върху разбирането, за елементарно обобщаване на някои жанрови практики в писането и четенето, за активно общуване с книгата от позиция на автор и читател.

Книжката “Литературна галерия” акцентува върху личностното начало в четенето. Тя представя художествения текст като средство за общуване с героите, авторите и читателите на книги. С нейна помощ ученикът може да развива своите литературни компетенции и комуникативните практики за водене на мислен диалог с въображаеми събеседници. Макар че взаимодействието с текста остава организирано в ситуации от типа “заедно в четенето”, именно това е пътят, който поражда у читателя потребността да остава насаме с книгата.

Книжката “Празничен календар” включва детето в четенето като вид културна практика, която поддържа традициите и приобщава към общочовешки, национални и общностни ценности. Тук водещ е информационният текст, с чиято помощ ученикът може да опознава света и културата, а с наученото да става активен участник в празниците, да се изявява и самоизразява чрез прочетеното, да се чувства приет и признат в света на възрастните, да се интегрира в средата си. Така то ще оцени и четенето като празник.

В заключение нека отбележим, че помагалото може да бъде използвано и като средство за самообучение или домашно обучение по български чрез четене на текстове и книжки, адаптирани за възможностите на всеки начинаещ читател, в т.ч. на ученика-мигрант.


Информация за учителя »

папка,
цветни,
18 лв.,
ISBN: 978-954-516-727-0

Методическо ръководство
меки корици,
96 с.,
2,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-761-4

Методическо ръководство
меки корици,
40 с.,
1.50 лв.,
ISBN: 978-954-516-757-7

меки корици,
цветни,
12 с.,
2.50 лв.,
ISBN: 978-954-516-714-0

меки корици,
цветни,
12 с.,
2.50 лв.,
ISBN: 978-954-516-713-3

меки корици,
цветни,
20 с.,
3,50 лв.,
ISBN: 978-954-516-715-7

меки корици,
цветни,
16 с.,
3,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-716-4

меки корици,
цветни,
16 с.,
3,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-718-8

меки корици,
цветни,
16 с.,
3,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-717-1