ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научна литература
Икономика
Икономика

от А. Войкова, М. Георгиева


Учебник за професионалните гимназии с неикономически профили и специалности, СОУ с технологични профили – СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ и ТУРИЗЪМ, икономически колежи, разработен съгласно учебната програма, одобрена от МОН

Настоящият учебник:
- позволява да се добие обща представа за проблемите на икономическото и социалното развитие;
- способства формирането на икономическо мислене и собствена позиция на младите хора при оценяване на явленията в обществото и стопанската политика;
- спомага за придобиване на икономически знания, които ще стимулират младите хора към активна дейност и ще им помогнат да разберат защо понякога индивидуалното поведение на хората влиза в конфликт с интересите на обществото;
- създава добра база за задълбочаване на знанията по отделните икономически проблеми с използване на други специализирани издания.

Предимства:
• Фактическият материал е съобразен с мащабите и проблемите на българската икономика и на базата на общите правила отчита спецификата в икономическото и социалното развитие на нашата страна.
• Текстовете са поднесени на достъпен и разбираем език.
• Теорията е онагледена с много таблици, графики, примери.
• След всяка част има казуси, тестове и допълнителни въпроси за проверка на наученото.
• Поднася любопитна допълнителна информация в рубриката Интересно!.
• Навсякъде се използва еднакво графично оформление, специално създадено за целите на обучението и спомагащо за по-бърза и лесна ориентация в учебния материал.

Структура:
• Съдържанието е разделено в два раздела – „Обща теория на пазарното стопанство“ и „Икономически субекти в бизнеса“.
• Целите на обучението са представени в началото на всяка глава в рубриката ТУК ЩЕ НАУЧИТЕ.
• Раздел „Обща теория на пазарното стопанство“ съдържа шест глави, а именно: ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА; ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ – ОСКЪДНОСТ, РЕСУРСИ, ИЗБОР; ПАЗАР И ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ; ИЗМЕРИТЕЛИ В ИКОНОМИКАТА; ДЪРЖАВАТА И ПУБЛИЧНИТЕ БЛАГА; МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕГРАЦИОННИ ОБЩНОСТИ.
• Раздел „Икономически субекти в бизнеса“ съдържа девет глави: ПРЕДПРИЯТИЕТО – ОСНОВЕН СУБЕКТ НА БИЗНЕСА; ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО; ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО; ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО; ИНВЕСТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО; ПАЗАР НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА; ПОЛИТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В ОБЛАСТТА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО; МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА; МЕНИДЖМЪНТЪТ И ФИРМЕНАТА КУЛТУРА – ПЪТ КЪМ УСПЕШНИЯ БИЗНЕС.


меки корици,
черно-бели,
256 с.,
12,00 лв.,