ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Научна литература
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОПРИАЛНАТА НОМИНАЦИЯ
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОПРИАЛНАТА НОМИНАЦИЯ

от Гинка Бакърджиева


В монографията са очертани особеностите на проприалната номинация, схващана като процес и като резултат от езиковата дейност. Приетите теоретични постановки на функционалната ономастика и съчетаването им с други методологични подходи и аспекти (ономасиологично-семасиологичен, описателно-граматичен, квантитативен, лингвокултурологичен и др.) дават възможност да бъдат разгледани фундаментални проблеми, засягащи взаимозависимостите между форма, семантика,
граматични категории и функции на собствените имена, да се осмислят онимичните номинации по линията система – норма – узус, като се отчита динамиката между апелативната и проприалната сфера, а оттам и в лексикона като цяло. Универсалният характер на процесите проприализация,
трансонимизация и апелативизация създава възможност за синхронно съпоставително изследване, което в разработката се провежда предимно върху езиков материал от български и чешки и с оглед на три типа онимични обекти, разграничени в проприалната таксономия по признаците лице, място,
предмет, а именно – антропоними, топоними, хрематоними. Набелязват се и други насоки за бъдещи проучвания, които са перспективни по отношение на развитието на българската ономастика и съпоставителните изследвания.
Книгата е предназначена за езиковеди, литератори, преводачи, педагози, както и за студенти филолози, които проявяват интерес към ономастиката, интеркултурната комуникация и превода, методиката на (чуждо)езиковото обучение.


меки корици,
цветни,
260 с.,
15 лв.,
ISBN: 978-619-179-110-1