ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Атласи
Атлас по Философия
Атлас по Философия

от ПЕТЕР КУНЦМАН, ФРАНЦ-ПЕТЕР БУРКАРД, ФРАНЦ ВИДМАН


А • Т • Л • А • С
ФИЛОСОФИЯ

е история на философските учения,
представени чрез философите и техните
най-важни тези и понятия
от Античността до съвремието.
Те са онагледени с цветни илюстрации
и таблици, придружени с
подробни текстове.
Из съдържанието:
Източна философия
Упанишади • Будизъм • Конфуцианство • Даоизъм
Античност
Сократ • Платон • Аристотел • Епикур
Патристика • Схоластика • Арабска философия
Просвещение
Декарт • Спиноза • Лайбниц • Лок • Хюм
Волтер • Монтескьо
Идеализъм
Кант • Фихте • Хегел • Шелинг
Шопенхауер • Ницше • Хусерл • Ясперс
Сартр • Камю • Хайдегер • Витгенщайн
Аналитична философия • Критическа теория
Херменевтика • Структурализъм

Съдържа именен и предметен показалец.


Въпросът за смисъла на съществуването, за същината на всички неща,
за мястото на човека в света e в основата на нашето мислене. Затова фи-
лософията, „любовта към мъдростта“, се смята за „майка“ на всички науки.
Отговорите, които тя дава от античността до съвремието, се менят с обсто-
ятелствата, но не и в същността си. Ето защо заниманието с философия
предполага винаги разглеждане на нейната история.
Атласът „Философия“ е история на философските учения, представени
чрез философите и техните най-важни тези и понятия. Особеното в него
е, че те са онагледени с цветни илюстрации. И този път системата на dtvaтлас
се оказа сполучлива, а именно изграждането му от отделни текстове-
таблици, т.е. от две свързани по смисъл страници – таблица в цветове и
съответния подробен текст.
Както предишните издания, така и настоящото осмо е преработено и ак-
туализирано от авторите.
Петер Кунцман, род. 1966 г., завършва теология и философия (доктор-
ска степен и хабилитация). Преподава като частен доцент в университети-
те в Мюнхен и Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, рели-
гиозната философия, философията на езика и Средновековието.
Франц-Петер Буркарт, род. 1958 г., завършва философия, педагогика и
религиознание във Вюрцбург и Тюбинген. Професор по философия в уни-
верситета Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, етиката,
философия на културата и религиозната етнология.
Франц Видман, род. 1927 г., следва в Тюбинген и Мюнхен. От 1969 г. до
пенсонирането му през 1995 г. ръководи катедра по философия към уни-
верситета във Вюрцбург. Публикации върху проблеми на историята, изку-
ството, правото и религията. Автор на монографии върху Спиноза, Хегел и
Джон Хенри Нюман.
Аксел Вайс, род. 1958 г. От 1985 г. график. Работи като илюстратор на
научнопопулярна литература и е автор на юношеска литература. За офор-
мянето на dtv-атласа е отличен през 1993 г. във Верона с международната
награда „Феличе Феличиано“.


Предговор
Настоящата книга представя историята на философското мислене, като
се опира на най-значимите му представители. Читателят се запознава с ос-
новните въпроси на философията и с начините на отговарянето им, с ней-
ните методи и понятия. Обзорът пред всяка глава очер тава историческия
фон, върху който се откроява мисловното постижение на философите.
Замисълът за оформяне на системата атласи dtv позволява голяма пре-
гледност, но изиск ва също и прецизен подбор и периодизация. Предвид
краткостта не всички философи са обхванати детайлно. Затова тук се на-
бляга на сбитото представяне на основни идеи и понятия на даден фило-
соф, съответно философска школа.
Опитът да се онагледят философски идеи чрез илюстрации и графики
е нещо съвсем ново. Страниците с таблици илюстрират, допълват и обоб-
щават текста. Целта им е да подпомогнат разбирането и да подтикнат към
формулиране на собствени въпроси.
Изказваме благодарност за любезното сътрудничество на Аксел Вайс,
превърнал скиците ни в илюстрации, както и за съдействието на Винфрид
Грот от издателството dtv и неговите колеги, специално на Лизелоте Бюх-
нер и Габриеле Вурм за разбирането и отзивчивостта им, както и на всички,
които ни подкрепяха със съвети.
От авторите


меки корици,
цветни,
240 с.,
28,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-938-0